Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

DrukujDrukujWyślij e-mailemWyślij e-mailem

Wybór publikacji ze zbiorów PBP

 

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 431 s. - ISBN 978-83-7850-489-4
Sygnatura: B 12 306683 (czytelnia)

 

 

 

 

 

Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 358 s. - ISBN 978-83-7850-474-0
Sygnatura: B 16 306684 (czytelnia)

 

 

 

 

 

Dziedziny kształcenia w klasach I-III / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczyk-Mania. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. - 269 s. - ISBN 978-83-62015-66-5

Sygnatura: I-H-c-546 307916 (czytelnia)

M. in. Ewa Skrzetuska „Wychowanie terapeutyczne dzieci z trudnościami w uczeniu się” s. 224-251.

 

 

 

Kowalska, Gabriela
Problematyka terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych : koncepcje, programy, wdrożenia / Gabriela Kowalska ; Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2013. - 235 s. - ISBN 978-83-61425-38-0

Sygnatura: 308805 (czytelnia)

 

 

 

Krauze-Sikorska, Hanna

Uczenie się i nauczanie wspomagane komputerowo w procesie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach / Hanna Krauze-Sikorska [w:] Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego ; [aut. Aneta Czerska et al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 319, [2] s. - ISBN 978-83-7850-496-2
Sygnatury: 307303 (wypożyczalnia) ; I-H-c-464/6 306687 (czytelnia)
Tom poświęcony aktywności dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Poruszono problematykę aktywności: językowej i literackiej (nauka czytania, znaczenie słuchania w edukacji czytelniczej, socjoterapeutyczna rola bajki i baśni, swobodna twórczość literacka, nauczanie języków obcych), matematyczno-przyrodniczej (wyznaczniki jakości kształcenia matematycznego, znaczenie rozmowy w nauczaniu matematyki, uwarunkowania poziomu wiedzy przyrodniczej uczniów), artystycznej (muzycznej, tanecznej - głównie tańca ludowego, teatralnej we Włoszech), oraz komputerowego wspomagania edukacji (edukacji dzieci o specjalnych potrzebach, wykorzystanie zabaw w kształtowaniu umiejętności czytania i pisania, uczenie się matematyki). Artykuł w jęz. słowackim dotyczy interwencyjnego programu nauczania matematyki uczniów romskich. Część opracowań ma charakter badawczy.

 

Naprawa, Renata
Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 106, [2] s. - ISBN 978-83-7134-649-1
Sygnatura: B 9 307392 (czytelnia)
Dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce.

 

 

 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - 169 s. - ISBN 978-83-7173-271-3
Sygnatury: I-M-g-280/1 304446 (czytelnia) ; 304858 (wypożyczalnia)
Przedstawiono: ogólne problemy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, opinie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów śląskich nt. pracy z uczniem specjalnych potrzebach edukacyjnych, metody waloryzacyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach w przedszkolu, pracę z uczniem o z ADHD, bajkoterapię w świetlicy socjoterapeutycznej, pracę z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej, metody pracy polonisty z młodzieżą niedostosowaną społecznie, pracę z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w szkole masowej (na podstawie badań w Zespole Szkół nr 1 w Łazach), sytuację dzieci z uszkodzeniem słuchu lub z uszkodzeniem wzroku w szkole masowej, pracę z uczniem z zaburzeniami kompetencji przestrzennej, terapię dwujęzycznego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w rejonach skażonych metalami ciężkimi. Innych krajów dot. artykuły o pracy z uczniem z ADHD w szkołach rosyjskich i nauczaniu szkolnictwa migowego na Węgrzech.

 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - 211 s. - ISBN 978-83-7173-289-8
Sygnatury: 307466 (wypożyczalnia) ; I-M-g-280/2 307121 (czytelnia)

 

 

 

 

 

Puszczałowska-Lizis, Ewa
Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013. - 144 s. - ISBN 978-83-61309-39-0
Sygnatura: G 11 306909 (czytelnia)
Książka dla fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych pracujących z osobami o specjalnych potrzebach, a także dla rodzin i opiekunów osób chorych.

 

 

 

Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 165 s. - ISBN 978-83-7850-479-5

Sygnatura: I-M-i-207 306699 (czytelnia)

M. in. Danuta Jankowska, Lucyna Legierska "Prawo a rzeczywistość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" s. 79-88 ; Joanna Skibska "Dostosowanie przestrzeni szkoły ogólnodostępnej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)" s. 89-100.

 

 

 

Skarbek, Karolina
Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. - 179, [12] s. - ISBN 978-83-61246-01-5
Sygnatury: B 9 306923 (czytelnia) ; 307041-307042 (wypożyczalnia)

 

 

 

 

Thompson, Jenny
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013. - IX, [1], 113 s. - ISBN 978-83-01-17367-8
Sygnatura: I-M-g-283 306700 (czytelnia)

 

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

Borowska, Marzena

Plan pracy wspomagający uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce / Marzena Borowska //

Wychowawca. - 2014, nr. 1, s. 29

Sygnatura: C-1009

 

Drachal, Halina
Deklaracje to za mało / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 17/18, s. 14

Sygnatura: C-1408

 

Drachal, Halina
Jeden na jeden / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 20, s. 10

Sygnatura: C-1408

Indywidualne nauczanie uczniów.

 

Gałązka, Ewa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 28

Sygnatura: C-1009

 

Informacja dla rodziców o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości zdającego // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 30-31

Sygnatura: C-1495

Sprawdzian szóstoklasisty. Egzamnin gimnazjalny.

 

Konewska, Małgorzata
Nie bójmy się niepełnosprawności / Małgorzata Konewska ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek, Klaudia Elert // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 59, s. 10-13

Sygnatura: C-1033

Rozmowa z pedagogiem szkolnym pracującym jako rewalidator z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim.

 

Kozera-Mikuła, Patrycja
Pomoc dziecku i jego rodzinie / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 8-13

Sygnatura: C-1009

Opis pomocy oferowanej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego.

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych - lista kontrolna //Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 42, s. 40-41

Sygnatura: C-1495

Podstawa prawna. Zadania szkoły. Szczegóły dotyczące realizacji.

 

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Dostosowanie warunków sprawdzianu lub egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 42-45

Sygnatura: C-1495

 

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Obcokrajowiec uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 20-24

Sygnatura: C-1495

 

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 41, s. 18-20

Sygnatura: C-1495

 

Leśniewska, Katarzyna
Rola rodziców / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 74-76

Sygnatura: C-1008

Szkoła prowadząca edukację włączającą otwarta na rodziców. Różnice między rolą rodzica a nauczyciela.

 

Łoskot, Małgorzata
Dziecko z dyspraksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 60, s. 50-53

Sygnatura: C-1033

 

Łoskot, Małgorzata
Metody pracy lekcyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 5, s. 17-20

Sygnatura: C-1033

Dobór metod nauczania w klasie ogólnodostępnej, w której znajduje się uczeń niepełnosprawny intelektualnie. Prezentacja wybranych metod : Jigsaw, prawda czy fałsz, jedno odpada, stacji.

 

Łoskot, Małgorzata
Nie mam... nie umiem, nie wiem... / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 22-23

Sygnatura: C-1033

Niepowodzenia edukacyjne uczniów. Fazy narastania trudności edukacyjnych. Przeciwdziałanie trudnościom w nauce - diagnoza, postawa nauczyciela, indywidualizacja w nauczaniu, zajęcia pozalekcyjne, kontakty z rodzicami w celu wczesnego wykrycia przyczyn trudności i właściwego im przeciwdziałania.

 

Łoskot, Małgorzata
"Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 21-24

Sygnatura: C-1033

 

Łoskot, Małgorzata
Uczeń z ADHD, czyli jazda bez hamulców /Małgorzta Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 13-15

Sygnatura: C-1033

 

Rusin, Kinga
Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole / Kinga Rusin // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 59-61

Sygnatura: C-1495

 

Stańczyk, Małgorzata
Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 10-[13]

Sygnatura: C-20

 

Stec, Jacek
Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 52-54

Sygnatura: C-1495

 

Żyliński, Jarek
Szkoła nie jest dla ocen /Jarek Żyliński ; rozm. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 4, s. 4-7

Sygnatura: C-20

Wywiad z psychologiem Jarkiem Żylińskim jest próbą odpowiedzi na pytania czy rywalizacja to dobra metoda motywowania uczniów do nauki i jak dostosować poziom trudności do możliwości dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.