Współpraca nauczyciela z rodzicami

DrukujDrukujWyślij e-mailemWyślij e-mailem

Wybór książek ze zbiorów PBP z lat 2006-2012

1. Adrjan, Beata
Kultura szkoły: w poszukiwaniu nieuchwytnego / Beata Adrjan. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 219 s. - ISBN 978-83-7587-519-5
Książka dotyczy zagadnienia kultury organizacyjnej szkoły i jej wpływu na działalność instytucji oraz na całościowy obraz szkoły. Autor ukazuje szkołę w 3 perspektywach: socjologicznej, ideologicznej i organizacyjnej. Objaśnia pojęcia klimatu i kultury organizacyjnej szkoły. Przedstawia związki szkoły z otoczeniem, misję i wizję szkoły małej i dużej, relacje między nauczycielem i uczniem w szkole dużej i szkole małej. Udział uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracyjnych w życiu szkoły. Porusza kwestie prawdy i czasu oraz związków między ludźmi. Opisuje dystrybucję władzy i statusu w badanych szkołach. W ramach badań własnych opisuje założenia kultury organizacyjnej badanych szkół według przyjętego modelu kultury organizacyjnej E. Scheina. Są to kolejno: założenia dotyczące zawiązku szkół z otoczeniem, natury ludzkiej, prawdy i czasu oraz związków między ludźmi.
Sygnatura: 300931, I-E-b-600 299974 PNS

2. Czas na dialog! : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków, 13-14 grudnia 2008 / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. - Kraków : "Impuls", 2009. - 231 s. - ISBN 978-83-7587-120-3
Przedstawiono: absurdy w edukacji specjalnej w Polsce; punktowe systemy oceniania wiedzy i zachowania uczniów; koncepcję wpływu oczekiwań nauczycieli na rezultaty uczenia się uczniów i jej zastosowanie do wpływu oczekiwań polskich nauczycieli na oceny zachowań dzieci oraz przekazywanie uczniom oczekiwań nauczycieli za pomocą kar i nagród; funkcjonowanie dorosłych osób z autyzmem, uczenie dzieci z autyzmem; potrzeby wsparcia rodziny dziecka niepełnosprawnego, współpracę nauczycieli i rodziców dziecka niepełnosprawnego; edukację integracyjną uczniów niepełnosprawnych, wpływ wcześniejszych doświadczeń na funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w roli ucznia; trudności nauczyciela pracującego z uczniem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zamieszczono teksty referatów i zapisy toczących się po wystąpieniach dyskusji, wnioski końcowe.
Sygnatura: I-M-g-261 297430 PNS

3. Frąckowiak, Marzena
Gdy rodzic staje się roszczeniowy: poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2) Mariana Pietraszewskiego, 2010. - 110 s. - ISBN 978-83-62325-32-0
Poradnik omawia techniki i metody rozwijające zdolności przyjaznego porozumiewania się pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Zwraca uwagę na potrzebę dobrej współpracy. Zawiera przykłady rozmów z rodzicami i komentarze do nich.
Sygnatura: 300014

4. Jankowska, Anna
Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - 114 s. - ISBN 978-83-7173-253-9
Autorka w publikacji przedstawia różne przykłady komunikowania się nauczyciela z rodzicami. Zwraca szczególną uwagę na rolę nauczyciela w rozmowach z trudnymi rodzicami.
Sygnatura: 303839, Czytelnia 303840

5. Karasowska, Aleksandra
Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?: profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. - 145, [1] s. - ISBN 978-83-61849-38-4
Książka na temat komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Autorka zwraca uwagę na budowanie porozumienia dla dobra dziecka, na wychowanie do odpowiedzialności. Podaje przykłady różnych narzędzi wychowawczych wykorzystywanych w szkole (uwagi, odesłanie z lekcji, kontrakty, szkolne apele, debaty). Przedstawia przykłady dysfunkcji występujących w szkołach oraz budowania strategii wychowawczych.
Sygnatura: 297110, 297400, I-G-b-257 297111 PNS

6. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji: nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. - 278 s. - ISBN 978-837441-702-0
Praca poświęcona kompetencyjnym przygotowaniom uczestników działań komunikacyjnych w edukacji w różnorodnych sytuacjach. Autorzy przedstawiają działania komunikacyjne w szkolnej przestrzeni edukacyjnej (np. nauczyciel szkoły XXI wieku, edukacyjne wspieranie procesu konstruowania systemu wartości dzieci, dialog pedagogiczny). Zwracają uwagę na różnorodne wymiary działań komunikacyjnych nauczycieli (kompetencje społeczne nauczyciela, współdziałanie nauczycieli i rodziców, standardy kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania fizycznego, doradztwo zawodowe - kompetencje komunikacyjne nauczyciela, stres a komunikacja interpersonalna nauczyciela).
Sygnatura: I-E-b-531/2  292600 PNS

7. Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - [1], 290 s. - (Komunikacja Społeczna w Edukacji). - ISBN 978-83-7611-330-2
Monografia przedstawia zagadnienia dotyczące psychologicznych, kognitywistycznych i prakseologicznych perspektyw komunikacji społecznej w edukacji (współdziałanie interpersonalne a zachowanie, koncepcje psychologiczne wykorzystywane w warsztatach komunikowania dla nauczycieli), komunikowania się szkoła-nauczyciel-uczeń (komunikacja w grupie, przywództwo nauczyciela w komunikacji szkolnej, wpływ stresu na wypalenie zawodowe nauczycieli, nauczyciel edukacji przedszkolnej w Unii Europejskiej, przyczyny utrwalania nierówności społecznych przez nauczycieli i program szkoły), badań i działań w komunikowaniu nauczyciel-rodzic oraz komunikowania społecznego w pozaszkolnych obszarach edukacji (relacja promotor-student, komunikacja w ośrodkach wychowawczych i w systemie edukacji tercjarnej Republiki Czeskiej).
Sygnatura: I-A-b-920 297035 PNS

8. Lulek, Barbara
Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 230 s. - ISBN 978-83-7338-380-7
Praca zawiera badania środowiskowe podjęte w warunkach średnich miast i wsi w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2003-2005 na temat stanu i poziomu współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym. Autorka w części teoretycznej omawia: podstawowe pojęcia (partnerstwo, współpraca, współdziałanie), koncepcje szkół środowiskowych, przeobrażenia rodziny, współczesne modele współpracy szkoła-rodzina-środowisko społeczne oraz prawne aspekty współpracy.
Sygnatura: 294697, I-E-c-290 294698 PNS

9. Maksymowska, Ewa
Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. - 160, [1] s. - (Rodzice, Szkoła, Uczeń). - ISBN 978-83-7601-892-8
Autorka opisuje jak powstaje konflikt, strony konfliktu, przedmiot konfliktu i mediacji oraz zapobieganie konfliktom. Przedstawia typowe sytuacje konfliktowe w praktyce szkolnej (konflikt w sprawie oceny, konflikt w związku z trudnymi zachowaniami dzieci). Omawia najczęstsze błędy w komunikowaniu się między rodzicami i nauczycielami oraz rolę przedstawicielstwa rodziców w rozwiązywaniu konfliktów. Prezentuje reakcje ludzi na konflikty. W załączniku zamieściła wiadomości dla rodziców o procedurach współpracy szkoły z policją, o tajemnicy zawodowej i poufności kontaktu z psychologiem i psychiatrą oraz podstawy prawne działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wspierania w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów.
Sygnatura: I-E-c-327 297579 PNS

10. McEwan, Elaine K.
Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. MacEwan ; [tł. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 159, [1] s. - ISBN 978-83-02-10243-1
Zbiór porad wspomagających nauczycieli w kontaktach z rodzicami (charakterystyka współczesnych rodziców, rozwiązywanie trudnych sytuacji, współpraca z rodzicami w wychowaniu dziecka). Autorka przedstawia problemy wzajemnej komunikacji pomiędzy: rodzicami-nauczycielami, rodzicami-dyrektorem, dyrektorem-nauczycielami. Zwraca uwagę jak tworzyć i utrzymywać zdrową szkołę mającą wsparcie ze strony rodziców. Praca zawiera przewodnik trenera przeznaczony dla dyrektorów i nauczycieli.
Sygnatura: I-G-b-247 294723 PNS

11. Mendel, Maria
Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. - Gdańsk: "Harmonia", 2007. - 150, [1] s. - ISBN 978-83-7134-266-0
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na wzmocnienie współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Autorka próbuje pokazać rodzicom, że warto otworzyć się na nauczyciela własnego dziecka i blisko z nim współpracować oraz pokazać nauczycielom dobre strony pracy w przymierzu z rodzicami ucznia.
Sygnatura: I-G-b-246 294414 PNS

12. Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji: szkice monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 216, [4] s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2541). - ISBN 978-83-226-1659-8
Prezentowane zagadnienia poruszają tematykę pozwalającą spojrzeć na rodzinę w różnych aspektach oraz w świetle różnego typu problemów związanych z rodziną współczesną. Dominują teksty nawiązujące do różnorodnych funkcji rodziny (zagrożenie realizacji funkcji, funkcje rodziny w opinii dziecka, rodzina w globalnym świecie, macocha i ojczym - stereotypy baśniowe i społeczne a wizerunek współczesny, rodzina jako wartość ocalona, ideały wyniesione z domu rodzinnego). Drugim tematem wiodącym są formy współdziałania rodziny ze szkołą (przestrzenie interpersonalne pomiędzy rodziną a szkołą, model pedagogiczny wspierania rodziny przez szkołę, rodzice jako sojusznicy szkoły, prawo do nauki i obowiązek szkolny w kontekście powinności państwa i rodziców, nauczyciel wychowawca jako "drugi" rodzic).
Sygnatura: 293863, I-J-b-440 293864 PNS

13. Rosenberg, Marshall B.
Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. [z ang.] Anna Mills. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006. - 134, [2] s. - ISBN 83-60207-15-1
Autor jest propagatorem systemu komunikacji międzyludzkiej Porozumienie bez Przemocy stosowanego w wielu szkołach na świecie. W prezentowanej książce przedstawia założenia programów wspierających szacunek dla odmienności i rozwoju autonomii oraz wzajemnej zależności. Zaleca stosowanie w szkołach relacji opartych na wzajemnym szacunku pomiędzy uczniami, nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Zwraca uwagę na umiejętność słuchania innych z empatią jako na ważne zjawisko w życiu szkolnym, dające szanse na przeciwstawienie się agresji.
Sygnatura: 292949, I-E-c-277 292950 PNS

14. Smykowska, Dorota
Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym-działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2008. - 359 s. - ISBN 83-7308-820-7
Publikacja podaje propozycje optymalizacji współpracy szkoły specjalnej i rodziny. Autorka omawia podstawowe środowiska wychowawcze (szkoła, rodzina), zjawisko upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, rolę rodziny i szkoły w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym. W swoich badaniach charakteryzuje braki powodujące niewydolność wychowawczą rodziny, przedstawia wnioski na temat stosowanych działań służących zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka i wskazujących na współpracę szkoły i rodziny.
Sygnatura: 294846, I-M-e-189 294696 PNS


Wybór artykułów z czasopism ze zbiorów PBP z lat 2009-2012

1. Poraj, Anna
Rodzice w szkole - wspólna sprawa, wspólny cel / Anna Poraj // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 8-10
Sygnatura: C-20


2. Nyczaj-Drąg, Mirosława
Kapitał społeczny rodziny z klasy średniej a edukacja dzieci / Mirosława Nyczaj-Drąg // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 92-99
Sygnatura: C-482


3. Kotarba-Kańczugowska, Marta
Męczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie... / Marta Kotarba-Kańczugowska // Życie Szkoły . - 2011, nr 1, s. 5-9
Sygnatura: C-20


4. Kotarba-Kańczugowska, Marta
Męczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie... Cz.2 / Marta Kotarba-Kańczugowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 16-20
Sygnatura: C-20


5. Łukasik, Joanna M.
Rodzic w szkole - strategia rozmowy / Joanna M. Łukasik // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-24
Sygnatura: C-550


6. Denst-Sadura, Aleksandra
Rodzice idą do szkoły / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 35, s. 16
Sygnatura: C-1408


7. Frąckowiak, Marzena
Rodzice naszych wychowanków / Marzena Frąckowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 58-[62]
Sygnatura: C-19


8. Rusin, Kinga
Rodzicielska interwencja kryzysowa / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 31, s. 28-29
Sygnatura: C-1033


9. Czaja, Ewa
Rola rodziny i szkoły w edukacji jutra : spotkanie na płaszczyźnie aksjologicznej / Ewa Czaja, Halina Wróżyńska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 14-20
Sygnatura: C-1007


10. Frąckowiak, Marzena
Sekrety dobrej współpracy / Marzena Frąckowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 20-24
Sygnatura: C-19


11. Łoskot, Małgorzata
Scenariusz warsztatu dla rodziców / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 25, s. 39-41
Sygnatura: C-1033


12. Kasperek. Aleksandra
Współpraca nauczycieli i rodziców w klasie integracyjnej / Aleksandra Kasperek // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 25, s. 49-51
Sygnatura: C-1033


13. Kwiatkowski, Krzysztof
Jak prowadzić spotkania z rodzicami? / Krzysztof Kwiatkowski // Nowa Szkoła . - 2010, nr 6, s. 32-36
Sygnatura: C-22


14. Kocot, Irena
Nowe technologie w komunikacji społecznej: wychowca - rodzic : scenariusz zajęć/ Irena Kocot // Nauczyciel i Szkoła . - 2010, nr ½, wkładka nr 3, s. 39-43
Sygnatura: C-540


15. Szymczyk, Leokadia
Pedagogizacja rodziców jako forma wsparcia w tworzeniu klimatu wychowawczego w rodzinie : scenariusz zajęć / Leokadia Szymczyk, Angelika Barczyk // Nauczyciel i Szkoła . - 2010, nr ½, wkładka nr 3, s. 27-39
Sygnatura: C-540


16. Jurewicz, Monika
Rodzice i nauczyciele - razem czy osobno? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła . - 2010, nr 1, s. 22-29
Sygnatura: C-22


17. Dziubek, Anna
Współpraca z rodzicami / Anna Dziubek // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 14-15
Sygnatura: C-1009


18. Radwańska, Jadwiga

Strategia współpracy, czyli o skutecznym komunikowaniu się z rodzicami / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 23, s. 14-16
Sygnatura: C- 1033


19. Luber, Dorota
Warunki i sposoby współtworzenia z rodzicami klimatu społecznego placówki : scenariusz zajęć / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła . - 2010, nr ½, wkładka nr 3, s. 9-27
Sygnatura: C-540


20. Piekarska, Anna
Współpraca z rodzicami - utrapienie czy pomoc? / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 14-17
Sygnatura: C-1033


21. Chrost, Stanisław
Rodzice i nauczyciele - sprzymierzeńcy czy "wrogowie?" / Stanisław Chrost // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . - R. 33(55), (2009/2010), nr 2 , s. 45-47
Sygnatura: C-369