Kierunki polityki oświatowej państwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  ustala następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.
Priorytety MEN w roku szkolnym 2020/2021:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych