Czasopisma elektroniczne

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum (od 2016) (1989, 1991-2019 nr 28)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica (1980-2019 nr 69)

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania

Alkoholizm i Narkomania (od 2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica (2012)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica (wybrane numery)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J – Paedagogia-Psychologia

Ars Educandi

Aura

Biblioteka (od 2007) (1997-2008) (1960-1970)

Biblioteka i Edukacja

Biblioterapeuta (1997-2018)

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 

Biologia w Szkole

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy

Bliżej Przedszkola (przykładowe strony)

Biuletyn EBIB

Chowanna (2019 nr 2, 2006 nr 2, 2007-2012)

Chrześcijaństwo, Świat, Polityka : zeszyty społecznej myśli Kościoła

Czasopismo Psychologiczne

Częstochowski Biuletyn Oświatowy (od 2015)

Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo

Człowiek w Kulturze

Diagnoza Społeczna : warunki i jakość życia Polaków

Doskonalenie Otwarte (od 2013)

Dydaktyka Polonistyczna

Dyskursy Młodych Andragogów

Dziecko Krzywdzone

.edu : kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

eduFocus : zeszyty metodyczne

Edukacja : kwartalnik naukowy

Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

Edukacja Dorosłych (od 2010)

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (od 2012 całe numery, 2010-2011 wybrane artykuły)

Edukacja Pomorska (od 2012)

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Edukacyjna Analiza Transakcyjna 

E-mentor

e-Terroryzm.pl : miesięcznik o terroryzmie

Fides et Ratio (od 2019) (2010-2018)

Filozoficzne Problemy Edukacji

Filozofuj! : ilustrowany magazyn popularyzujący filozofię

Forum Nauczycieli (od 2012)

Forum Pedagogiczne

Forum Oświatowe (od 2008)

Forum Socjologiczne

Foton : pismo dla nauczycieli fizyki i ich uczniów

Gdyński Kwartalnik Oświatowy (od 2016)

Hejnał Oświatowy (od 2018)

Horyzonty Wychowania

Humaniora. Czasopismo Internetowe

Informator Oświatowy (od 2015)

Inspiracje (od 2011)

Inspirator - elektroniczne czasopismo dla refleksyjnych nauczycieli

Integracja (wybrane numery od 2011)

Jednak Książki : gdańskie czasopismo humanistyczne

Język – Szkoła – Religia

Języki Obce w Szkole

Kajet (od 2009)

Konspekt

Konteksty Pedagogiczne

Kosmos – problemy nauk biologicznych

Kultura, Społeczeństwo, Edukacja

Kultura i Historia

Kultura i Społeczeństwo (od 2019) (2011-2014)

Kultura i Wychowanie

Kwartalnik Edukacyjny (od 2009)

Lider

Logopaedica Lodziensia

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Matematyczna Edukacja Dzieci

Meander

Meritum : mazowiecki kwartalnik edukacyjny

Monitor Dyrektora Przedszkola (dostępne fragmenty artykułów)

Monitor Dyrektora Szkoły

Nasze Sprawy

N@uczyciel

Nauczyciel i Szkoła (od 2017)

Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Niebieska Linia (wybrane artykuły)

Niepełnosprawność : półrocznik naukowy

Nowa Audiofonologia

Nowa Biblioteka

Nowe Media

Paedagogia Christiana (od 2007)

Pedagogika : studia i rozprawy

Pedagogika Filozoficzna

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pedagogika Rodziny

Pedagogika Społeczna

Podstawy Edukacji

Polityka Społeczna (od 2009)

Polonistyka.Innowacje

Polska Myśl Pedagogiczna

Polskie Forum Psychologiczne

Praca Socjalna (wybrane artykuły)

Probacja

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (wybrane numery i artykuły)

Problemy Wczesnej Edukacji (wybrane numery)

Przegląd Badań Edukacyjnych

Przegląd Biblioterapeutyczny

Przegląd Edukacyjny : pismo nauczycieli (2019-2020 całe numery, 2007-2018 wybrane artykuły)

Przegląd Historyczno-Oświatowy

Przegląd Naukowo Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Przegląd Pedagogiczny

Psychologia Rozwojowa

Psychologia Wychowawcza (większość numerów)

Psychologiczne Zeszyty Naukowe : [półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego]

Psychoterapia

Refleksje (2011, od 2013)

Remedium (wybrane artykuły)

Resocjalizacja Polska

Rocznik Andragogiczny (od 2013) (2006-2012)
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
Rocznik Pedagogiczny (wybrane tomy)

Roczniki Pedagogiczne

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ruch Pedagogiczny

Seminare : poszukiwania naukowe zakładka Tomy (od 2015 nr 2)

Społeczeństwo i Edukacja

Sport i Turystyka : środkowoeuropejskie czasopismo naukowe

Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Studia Gdańskie

Studia Gdańskie : wizje i rzeczywistość (wybrane artykuły)

Studia Edukacyjne

Studia nad Rodziną (2016-2018 nr 1), (2009-2012 wybrane artykuły, 2014 cały)

Studia Paedagogica Ignatiana

Studia Pedagogiczne : problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Studia Poradoznawcze

Studia Psychologica: Theoria et praxis (2009-2018 nr 1)

Studia Psychologiczne

Studia Socjologiczne (od 2010) (przed 2010)

Studia z Teorii Wychowania (od 2011, t. 2, nr 2)

Szkoła Specjalna (wybrane artykuły)

Świat Problemów (wybrane artykuły)

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja (1998, od 2011)

Toruńskie Studia Bibliologiczne

Turystyka Kulturowa

UczMy : kujawsko-pomorski przegląd oświatowy

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne (od 2014)

Urania – Postępy Astronomii (1920, 1922-2019)

Warsztaty Bibliotekarskie (2016), (2015), (2004-2014)

Wiadomości Historyczne (wybrane artykuły od 2013)

Wiadomości, Opinie, Materiały : biuletyn pilskiej oświaty (od 2008)

Wychowanie w Przedszkolu (dostęp do wybranych artykułów po zalogowaniu)

Wychowanie w Rodzinie

Zarządzanie Biblioteką

Życie Szkoły (dostępne fragmenty artykułów)