Zasady korzystania

Wymagane dokumenty

Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Dokumentem potwierdzającym zapisanie się do Biblioteki jest karta biblioteczna. Karta biblioteczna nie może być pożyczana innym osobom, a o jej zagubieniu należy powiadomić pracownika Wypożyczalni. Czytelnik ma obowiązek zgłaszać w Wypożyczalni wszelkie zmiany danych osobowych podanych w formularzu zapisu.

Nr konta bankowego: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991

 

Regulamin udostępniania zbiorów

I. Przepisy ogólne

1. Biblioteka służy potrzebom nauczycieli wszystkich typów szkół oraz innych placówek oświatowych, a także wszystkim osobom zainteresowanym sprawami oświaty.

2. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie informacji pedagogicznej, bibliograficznej i katalogowej.

3. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych. Czytelnicy są odpowiedzialni za wszelkie straty powstałe z ich winy.

4. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 19, 60-320 Poznań, adres e-mail: biblioteka@pbp.poznan.pl, tel. (61) 861 69 74.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Katarzyną Ślusarek - Inspektorem Ochrony Danych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, adres e-mail: IOD_PB@rodo.pl.
Dane osobowe Czytelników przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu do Biblioteki lub zapisu na listę odbiorców newslettera (art.6, ust.1, lit. a RODO), w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6, ust.1, lit. e RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6, ust. 1, lit. f RODO).
Dane osobowe Czytelników przetwarzane są w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów, wysyłania monitów oraz newsletterów o działaniach Biblioteki, a także w celach statystycznych i badawczych.
Odbiorcami danych osobowych Czytelników są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi na rzecz administratora (m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń).
Dane osobowe Czytelników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Dane osobowe Czytelników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres 5 lat od zapisu w przypadku braku aktywności w zakresie korzystania z usług naszej Biblioteki.
Czytelnik posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

(podstawa prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Pracownicy Biblioteki nie udzielają informacji o danych osobowych Czytelników.

6. Zapisu do Biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu zawierającego numer PESEL.

7. Czytelnik zapisujący się do Biblioteki wypełnia i podpisuje Zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

8. Wszelkie zmiany w danych osobowych należy zgłaszać pracownikom Biblioteki.

9. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, którą okazuje każdorazowo przy korzystaniu z usług Biblioteki. Karty nie wolno odstępować, ani wypożyczać innym osobom, oprócz osób które zostały zgłoszone na Zobowiązaniu jako upoważnione do korzystania z karty.
Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie niż osoba upoważniona jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone materiały.

10. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić pracowników Biblioteki.

11. Przy zapisie i odnawianiu karty pobierana jest opłata manipulacyjna przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz za usługi informacyjne i bibliograficzne.

12. Po wypożyczeniu lub zwrocie materiałów bibliotecznych Czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta, a ewentualne uwagi zgłosić bibliotekarzowi.

13. Czytelnicy niepełnoletni mogą otrzymać kartę biblioteczną na podstawie legitymacji szkolnej w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

14. Czytelnicy podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem.

II. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

1. Do korzystania ze zbiorów uprawniona jest każda osoba zwana dalej Czytelnikiem, legitymująca się ważną kartą biblioteczną.

2. Potwierdzeniem wypożyczenia materiałów bibliotecznych jest elektroniczny ZAPIS w komputerowej bazie bibliotecznej.

3. Nauczyciel ma prawo wypożyczyć 15 materiałów bibliotecznych na 1 miesiąc (w tym 1 czytnik książek elektronicznych i 3 gry planszowe).

4. Inni Czytelnicy mają prawo wypożyczyć 10 materiałów bibliotecznych na 1 miesiąc (w tym 1 czytnik książek elektronicznych i 3 gry planszowe).

5. Jeżeli materiał biblioteczny jest nadal potrzebny, Czytelnik może uzyskać przedłużenie terminu jego wypożyczenia o 1 miesiąc, jeżeli nie jest zamówiony przez inną osobę. Czytelnicy prolongują termin wypożyczenia materiałów bibliotecznych przez dostęp online lub osobiście w Bibliotece.

6. Prolongata materiałów bibliotecznych nie jest udzielana jeżeli Czytelnik:
• nie zwrócił ich w terminie,
• nie ma uregulowanych zobowiązań wobec Biblioteki.

7. W przypadku przekroczenia terminu wypożyczenia, Biblioteka pobiera karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 10 groszy od każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego.

8. Czytelnik, który zwrócił materiał biblioteczny, ale nie zapłacił kary, nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych do czasu rozliczenia się z Biblioteką.

9. Biblioteka nie ma obowiązku monitowania Czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały biblioteczne.

10. Czytelnicy udostępniający Bibliotece adres swojej poczty elektronicznej otrzymują przypomnienia o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów generowane przez system komputerowy. Przypomnienie to ma tylko charakter pomocniczy i jego niedostarczenie nie stanowi podstawy do obniżenia lub anulowania nałożonej opłaty.

11. Czytelnik, do którego zostanie skierowany monit wysłany pocztą tradycyjną, ponosi koszty jego wysyłki.

12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiału bibliotecznego Czytelnik ma obowiązek:
• zakupu tego
samego tytułu,
• przekazania innego tytułu dostępnego na rynku, wskazanego przez bibliotekarza,
• wpłacenia na konto bankowe Biblioteki ekwiwalentu ustalonego przez bibliotekarza w wysokości aktualnej wartości (w przypadku wyczerpanego nakładu – wysokości ceny antykwarycznej).

13. Wobec Czytelników, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań niniejszego Regulaminu, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej.

14. W celu uzyskania podpisu na obiegówce (potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką) należy przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument zawierający numer PESEL.

III. Zasady korzystania z materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu

1. Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu mają wszyscy zarejestrowani Czytelnicy Biblioteki.

2. Podstawą do korzystania ze zbiorów jest aktualna karta biblioteczna.

3. W uzasadnionych przypadkach Czytelnik może wypożyczyć na zewnątrz zbiory z księgozbioru podręcznego. Wypożyczone materiały mogą być wydane nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem Biblioteki i muszą zostać zwrócone najpóźniej w godzinę po otwarciu Biblioteki w dniu następnym. Przekroczenie terminu zwrotu skutkować będzie zakazem wypożyczeń na zewnątrz.

IV. Przepisy końcowe

1. Czytelnicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych, pozostawionych na komputerze.

3. W Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

4. Odmawia się świadczenia usług bibliotecznych osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

5. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

6. Czytelnicy nieprzestrzegający Regulaminu mogą na mocy decyzji Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu utracić prawo do korzystania z Biblioteki.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku.
Obowiązuje w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu i we wszystkich placówkach filialnych.

8. Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 5 kwietnia 2019 roku.