Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021. Jak wynika z danych pozyskanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, najczęściej występujące trudności zgłaszane przez rodziców i uczniów w czasie nauki zdalnej/hybrydowej to: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne.
Polecamy literaturę ze zbiorów Biblioteki, która pomoże specjalistom oraz rodzicom w rozpoznaniu potrzeb uczniów/wychowanków oraz przygotowaniu wyprzedzających działań pomocowych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - Pomoc psychologiczna - Poradnictwo psychologiczne
Psychologia nauczania
Nauczanie na odległość
Zastosowanie Internetu, komputerów, multimediów w edukacji
Diagnoza psychologiczna
Diagnoza pedagogiczna
Depresja psychiczna
Stres szkolny- fobia szkolna – radzenie sobie ze stresem
Wypalenie uczniowskie – przeciążenie nauką
Uwaga – trening koncentracji
Uczenie się – strategie uczenia się – motywacja uczenia się
Wychowanie uczniów
Niepowodzenia szkolne – dziecko z trudnościami w uczniu się – wsparcie edukacyjne
Zachowania agresywne
Zaburzenia zachowania
Higiena snu – zaburzenia snu – bezsenność
Osamotnienie
Relacje rodzinne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Poznaniu