A może jednak… bibliotekarz? : scenariusz lekcji

A może jednak… bibliotekarz?

Scenariusz opracowała Justyna Pawlak
nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Obornikach

Chirurg, inżynier, adwokat… Brzmi nowocześnie i atrakcyjnie. Tymczasem profesja bibliotekarza w świadomości społecznej wiąże się z szeregiem stereotypów, które raczej zniechęcają do tego zawodu. Można próbować to zmienić, zapraszając uczniów do biblioteki na zajęcia zawodoznawcze.

Wstęp
W ramach reformy systemu oświaty z 2017 roku uregulowano m.in. sprawę doradztwa zawodowego, określono treści programowe, sposób ich realizacji oraz zadania doradcy zawodowego. Zawód bibliotekarza można również promować, organizując np. wizytę zawodoznawczą. Oto pomysł na przebieg jednej z nich (lekcja została przeprowadzona z klasami 8. szkoły podstawowej w Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach).

Temat zajęć:

A może jednak… bibliotekarz?

Treści z podstawy programowej:

Uczeń:

 • charakteryzuje zawód bibliotekarza, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania (2.1);

 • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców (2.2);

 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy (2.3);

 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie (3.4);

 • identyfikuje bibliotekę pedagogiczną jako instytucję wspomagającą planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (4.3).

Cele zajęć:

Uczeń:

 • potrafi wymienić kompetencje współczesnego bibliotekarza;

 • zna katalog biblioteczny Sowa SQL;

 • zna katalogi WorldCat i KaRo;

 • potrafi wyszukiwać za pomocą wyszukiwania zaawansowanego;

 • rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia.

Wiek i grupa uczestników:

klasy VIII szkoły podstawowej

Czas pracy:

90 minut

Formy pracy:

 • praca z całą klasą;

 • praca w grupach.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana;

 • elementy dramy;

 • ćwiczenia praktyczne.

Materiały dodatkowe:

 • fragment odcinka serialu Bibliotekarze;

 • załącznik nr 1 – zadanie nr 1 (polecenia dla grup);

 • załącznik nr 2 – zadanie nr 2 (polecenia dla grup).

Warunki techniczne:

 • rzutnik;

 • cztery stanowiska z komputerem;

 • dostęp do internetu.

Przebieg spotkania:

Wprowadzenie:

 1. Przywitanie gości.

 2. Pokazanie księgozbioru.

Realizacja tematu:

 1. Emisja fragmentu serialu Bibliotekarze i wskazanie na jego podstawie pierwszej kompetencji współczesnego bibliotekarza – wiedzy, erudycji. [Wskazówka dla nauczyciela: Bibliotekarze, reż. D. Devin, 2014; S01E01 od minuty 1:45 do 5:48]

 2. Zapoznanie z katalogiem PBP w Poznaniu Filii w Obornikach.

 3. Omówienie wyszukiwania zaawansowanego. [Wskazówka dla nauczyciela: najlepiej wyszukiwać za pomocą kolejnych kluczy tę samą publikację, by uzmysłowić uczniom szereg możliwości dotarcia do niej.]

 4. Stworzenie sytuacji problemowej nr 1: Czy w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu znajdziemy „Pana Tadeusza”?

 5. Omówienie Katalogu Rozszerzonego Bibliotek Polskich.

 6. Stworzenie sytuacji problemowej nr 2: Czy w Nowej Zelandii znajdziemy w jakiejkolwiek bibliotece anglojęzyczne wydanie „Pana Tadeusza”?

 7. Omówienie katalogu centralnego WorldCat.

 8. Częściowe podsumowanie działań mające na celu wskazanie drugiej kompetencji współczesnego bibliotekarza – umiejętności informacyjno-komunikacyjnych.

 9. Praca w grupach. Realizacja zadania nr 1. [Wskazówka dla nauczyciela: realizację zadania można wzbogacić o element współzawodnictwa i np. nagrodzić członków grupy, która najszybciej przyniesie prowadzącemu właściwą pozycję.]

 10. Wyszukanie w katalogu PBP w Poznaniu Filii w Obornikach dowolnej pozycji i pokazanie jej uczniom z perspektywy czytelnika i bibliotekarza (pola MARC21).

 11. Wskazanie trzeciej kompetencji współczesnego bibliotekarza – zdolność opracowywania zbiorów w języku deskryptorów.

 12. Praca w grupach. Realizacja zadania nr 2. [Wskazówka dla nauczyciela: gdy uczniowie pracują w grupach, można wyświetlać krótką prezentację zdjęć lub rysunków, na których stereotypowo przedstawiono bibliotekarza. ]

 13. Wskazanie czwartej kompetencji współczesnego bibliotekarza – kompetencje interpersonalne.

Podsumowanie i wnioski:

 1. Podsumowanie zajęć.

 2. Wniosek: Zawód bibliotekarza wymaga wszechstronnych umiejętności i ustawicznego kształcenia się.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – zadanie nr 1 dla grup.

 • Załącznik nr 2 – zadanie nr 2 dla grup.

Bibliografia

 • Karzewska Bożena, Przydatność wiedzy psychologicznej w pracy bibliotekarza [w:] Bibliotekarz 2.0: nowoczesność na bazie tradycji, Kraków 2015.

 • Zarkowski Daniel, Bibliotekarz – zawód dla wybranych, „Bibliotekarz” 2011, nr 1, s. 8-13.

Załącznik nr 1

Grupa 1

Za pomocą wyszukiwania zaawansowanego wyszukajcie w katalogu jakąkolwiek książkę o autyzmie; znajdźcie ją na półce i przynieście prowadzącej.

Grupa 2

Za pomocą wyszukiwania zaawansowanego wyszukajcie w katalogu książkę o numerze ISBN 83-7227-080-5; znajdźcie ją na półce i przynieście prowadzącej.

Grupa 3

Za pomocą wyszukiwania zaawansowanego wyszukajcie w katalogu jakąkolwiek książkę wydawnictwa Difin; znajdźcie ją na półce i przynieście prowadzącej.

Grupa 4

Za pomocą wyszukiwania zaawansowanego wyszukajcie w katalogu jakąkolwiek książkę o logopedii; znajdźcie ją na półce i przynieście prowadzącej.
 

Załacznik nr 2

Grupa 1

Przygotujcie i odegrajcie scenkę ilustrującą hasło: Do tej biblioteki już nigdy więcej nie przyjdę! Zastanówcie się nad tym, co może zniechęcać do przyjścia do biblioteki.

Grupa 2

Przygotujcie i odegrajcie scenkę ilustrującą hasło: Do tej biblioteki już nigdy więcej nie przyjdę! Zastanówcie się nad tym, co może zniechęcać do przyjścia do biblioteki.

Grupa 3

Przygotujcie i odegrajcie scenkę ilustrującą hasło: Do tej biblioteki już nigdy więcej nie przyjdę! Zastanówcie się nad tym, co może zniechęcać do przyjścia do biblioteki.

Grupa 4

Przygotujcie i odegrajcie scenkę ilustrującą hasło: Do tej biblioteki już nigdy więcej nie przyjdę! Zastanówcie się nad tym, co może zniechęcać do przyjścia do biblioteki.