Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Minister Edukacji i Nauki na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Język łaciński

Materiały do nauki języka łacińskiego

Kultura klasyczna

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do wartości

Wychowanie moralne

Postawy – dobro, piękno, prawda

Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Oceny szkolne

Kryteria oceniania

Dyrektorzy szkół

Zarządzanie oświatą

Ocenianie kształtujące

Oceny opisowe

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Dziecko z doświadczeniem migracji

Język polski jako obcy

Kompetencje zawodowe nauczycieli

Kompetencje dydaktyczne

5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż

Szkolnictwo branżowe (strona MEiN)

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Kształcenie zawodowe

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie zawodowe i pracodawcy

Szkoły zawodowe

Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy

Egzaminy zawodowe

Poradnictwo zawodowe

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Wczesna interwencja

Wsparcie społeczne

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Terapia dydaktyczna

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw / działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Aktywność fizyczna

Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)

Gry i zabawy ruchowe

Psychologia sportu

Zdrowie fizyczne

Edukacja prozdrowotna

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

Myślenie krytyczne wobec treści internetowych

Edukacja medialna

Sztuczna inteligencja

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

O programie

Inspiracje na lekcje

Biblioteka poleca literaturę na temat:

STEAM

Mikrokontrolery

Drukowanie 3D

Laboratoria Przyszłości (program)
 

10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Biblioteka poleca literaturę na temat:

Szkoły i szkolnictwo polonijne